• طراحی مرکز مدیریت و آنالیز امنیتی شبکه
  • راه اندازی مراکز جمع آوری یکپارچه رخداد و وقایع امنیتی
  • طراحی بستر امن کاربران دسترسی به اینترنت در شبکه های سازمانی
  • ظرفیت سنجی شبکه و ارائه پیشنهاد در انتخاب تجهیزات مناسب شبکه