شرکت توسعه راهبردهای عصر هوشمند (توسرا) با سرمايه گذاری و حمايت مادی و معنوی گروه همگام در زمينه خدمات توسعه تجاری آغاز به فعاليت نمود.

تاریخ 17 بهمن 1394

null
  • شرکت توسعه راهبردهای عصر هوشمند (توسرا) با سرمايه گذاری و حمايت مادی و معنوی گروه همگام در زمينه خدمات توسعه تجاری آغاز به فعاليت نمود.