گروه همگام در راهکارهای مديريت و فناوری صنايع داروسازی، سلامت، زيبایی و کسب و کارهای مرتبط سرمايه گذاری میکند.

تاریخ 7 دی 1394

null
  • گروه همگام در راهکارهای مديريت و فناوری صنايع داروسازی، سلامت، زيبایی و کسب و کارهای مرتبط سرمايه گذاری میکند.