آقای عليرضا طاهری مدير عامل همگام طی پيامی دريافت نشان برترين برند کيفی در حوزه نرم افزار را به همه مديران و همکاران شرکت تبريک گفتند.

تاریخ 5 مرداد 1394

null
  • آقای عليرضا طاهری مدير عامل همگام طی پيامی دريافت نشان برترين برند کيفی در حوزه نرم افزار را به همه مديران و همکاران شرکت تبريک گفتند.