مصاحبه شبکه خبر با آقای محسن طاهری در حاشیه مراسم اهدای لوح و نشان تقدير همايش ملی کيفيت

تاریخ 4 مرداد 1394

  • مصاحبه شبکه خبر با آقای محسن طاهری در حاشیه مراسم اهدای لوح و نشان تقدير همايش ملی کيفيت