همگام موفق به دريافت لوح سپاس و نشان ملی کيفيت از سازمان ملی استاندارد و انجمن کيفيت ايران شد.

تاریخ 4 مرداد 1394

null
  • همگام موفق به دريافت لوح سپاس و نشان ملی کيفيت از سازمان ملی استاندارد و انجمن کيفيت ايران شد.