همگام ششمين سال همکاری با دانشگاه صنعتی شريف را با امضای قرارداد جديد آغاز کرد.

تاریخ 6 خرداد 1394

null
  • همگام ششمين سال همکاری با دانشگاه صنعتی شريف را با امضای قرارداد جديد آغاز کرد.