همکاری بلندمدت همگام با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از پروژه مديريت دارائی های ديجيتال و آژانس عکس آغاز شد.

تاریخ 8 خرداد 1394

null
  • همکاری بلندمدت همگام با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از پروژه مديريت دارائی های ديجيتال و آژانس عکس آغاز شد.